Urbanisme

 

                Ordenançes                URBANISME                            

 

 

Secció 1.- Plans Urbanístics i Programes d'Actuació

 Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana 1995.(Text Refòs Normes Urbanístiques publicades en el BOP de data 17-07-1998. (No recull les modificacions puntuals aprovades amb posterioritat a eixa data).

Modificació Puntual número 29 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 33 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 34 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 37 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 39 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 43 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 45 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 50 del PGOU de Cullera

Exposició Pública Modificació Puntual número 51 del PGOU de Cullera

Modificació Puntual número 52 del PGOU de Cullera

Anunci aprobació informe ambiental de la Modificació Puntual nº 55 del PGOU

Modificació Puntual número 55 del PGOU de Cullera

Anunci exposició pública inici actuacions per a l'ajust d'alineacions a l'ambit territorial 01 Mareny de Sant Llorenç

Resum Modificacions al PGOU i les seues dates de  publicació.

Plans d'Ordenació Série D. Estructura i Qualificació del sòl urbà escala 1 / 1000

P.A.A. "VILLES MEDITERRANEA". ANUNCI.

 PDAI Vega-Port .
Unitat d'Execució 37/2
Publicacions i/o Anuncis en Butlletins Oficials

enllaç a pàgina del Col.legi Territorial d'Arquitectes de València

Ordenança de Bases Generals per a l'Adjudicació dels Programes de Desenvolupament d'Actuació Integrada, publicada en BOP 226, de data 22 de Setembre de 2006.

Secció 2.- Convenis Urbanístics en els que l'Ajuntament siga part.

Conveni de Col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Cullera i l’Institut Valencià de Vivenda, SA. per a la Gestió i Desenrotllament del Pla Parcial del Sector denominat NPR-5 "La Vega Port" del Pla General de Cullera.

             Protocol de ratificació dels Convenis de Col·laboració subscrits entre     l’Ajuntament de Cullera i l’Institut Valencià de Vivenda, SA, per a la Gestió i Desenrotllament del Pla Parcial del sector NPR-5 "Vega Port" i de l’àrea de sòl de nova creació "Port Marenyet", que comprendrà el gran port de Cullera.

Conveni singular entre la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Cullera per al Desenrotllament del Pla d’inversions en instal·lacions esportives de gespa artificial en el marc de cooperació provincial amb les entitats locals de la província.

             Conveni entre l’Excma. Diputació de València i l’Ajuntament de Cullera, per a la minimització de riscos geològics en el Municipi de Cullera.

Secció 3.- Cèdul.les de Garantia Urbanística.

Secció 4.- Dels béns inmobles del Patrimoni Municipal del Sòl que hagen de destinar-se a la promoció i edificació de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública.

Secció 5.- Dels béns inmobles del Patrimoni Municipal del Sòl que s'hagen de destinar a la intervenció en els centres històrics, monuments o inmobles d'interés patrimonial.

Secció 6.- De les llicències d'urbanització, edificació, ocupació i demol.lició.

Secció 7.- De Solars i Edificis a rehabilitar.

Secció 8.- Dels Estatuts dels consorcis, societats urbanístiques i entitats urbanístiques collaboradores.

Secció 9.- Dels Agents Urbanitzadors i Empresaris Constructors que tinguen prohibició de contractar amb l'Administració.

EXPOSICIÓ PUBLICA DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE  PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES DE REFORMA D'EDIFICIS, CONSTRUCCIONS O INSTAL·LACIONS.

EXPOSICIÓ PUBLICA DEL PLA DE PARTICIPACIO CIUTADANA PER A REDACCIÓ D'UN ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISAJISTICA PER ACTIVITAT DE PARKING D'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS EN PARCEL·LA 158 I 160 DEL POLIGON 72.

1.- Pla de Participació ciutadana.

2.- Enquesta.

INFORMACIO PUBLICA DE LA MODIFICACIO PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUP-PRM-3-C

INFORMACIO PUBLICA DE LA MODIFICACIO DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIO DEL SECTOR SUP-PRM-3-C

 

  • Escut Ajuntament

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31