Emucsa..

INSTRUCCIONS INTERNES PER LES QUALS ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL URBANITZADOR DE CULLERA, (EMUCSA).
 

PREÀMBUL

L'Empresa municipal Urbanitzadora de Cullera SA, creada per acord plenari de 24 d'octubre de 1962, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de Cullera Santiago Vallejo Heredia el 22 de desembre de 1962, amb el número 1359 del seu protocol, i inscrita en el registre Mercantil de València, al tom 4663, llibre 1973, secció 8a, full V 29.620, CIF A 46029716 i domicili social a Cullera, Plaça de la Verge, n º 4, té forma jurídica de societat anònima, és una societat mercantil de caràcter públic, el capital social està íntegrament subscrit pel MI Ajuntament de Cullera.
L'objecte social d'aquesta empresa pública definit en l'article 2n dels seus estatuts:
"Constitueix el principal objecte de la societat portar a terme la completa urbanització de la muntanya de Cullera, realitzant totes les gestions fossin necessàries, en l'ordre administratiu, tècnic i econòmic, jurídic i comercial, per a la total ordenació i desenvolupament urbanístic de la zona. Podrà així mateix estendre la seva activitat a altres zones o polígons dins del terme municipal de Cullera "
Per a la consecució d'aquests fins, correspon especialment a la societat: a) Realitzar o contractar tota classe d'obres, estudis, projectes o treballs tècnics de tota índole .- b) Adquirir o alienar béns amb qualsevol títol i amb qualsevol pactes, clàusules o condicions. - C) Concertar operacions de crèdits. - D) Desenvolupar totes les activitats pròpies de les empreses i organismes gestors de les Urbanitzacions, d'acord amb les lleis .- e) Vetllar pel compliment dels plans d'ordenació de la zona o polígons en que dugui a terme la seva activitat urbanitzadora, assumint totes les atribucions municipals que no impliquin exercici d'autoritat. - F) Realitzar qualssevol altres funcions o activitats que se li encomanin per l'Ajuntament de Cullera i que tinguin relació amb la seva comesa urbanístic o puguin contribuir al millor assoliment del seu objecte social ".
El marc regulador del seu règim de contractació amb tercers s'enquadra en l'article 3.1. d) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, que sotmet a aquest tipus de societats a la legislació de contractes públics. Aquesta Llei distingeix tres categories de subjectes que presenten un diferent nivell de submissió. A aquests efectes, EMUCSA, s'insereix en la categoria d'ens del sector públic que, no tenint caràcter d'Administració Pública, és considerat poder adjudicador.
En conseqüència, els contractes que celebri EMUCSA tindran la consideració de contractes privats, subjectes amb certs matisos a les prescripcions de la Llei de contractes del sector públic, variant, al seu torn, el seu nivell de submissió en funció que el contracte estigui qualificat com a subjecte o no, a regulació harmonitzada, tal com s'indica a continuació:

 

A) CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA (SARA) REALITZATS PER PODERS ADJUDICADORES que no tinguin EL CARÀCTER D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
La preparació d'aquests contractes s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 121 de la Llei de contractes del sector públic.
L'adjudicació es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 174 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre i es regirà per les normes establertes en el Capítol I del llibre III del títol I de la Llei amb les següents adaptacions:
         a) No són aplicables les normes establertes en el segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 134 sobre intervenció del comitè d'experts per a la valoració dels criteris subjectius, els apartats 1 i 2 de l'article 136 sobre criteris per apreciar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, l'article 140 sobre formalització dels contractes, en el 144 sobre examen de les proposicions i proposta d'adjudicació i l'article 156 sobre els supòsits en què és possible acudir a un procediment negociat per adjudicar contractes de gestió de serveis públics.
        b) No serà necessari publicar les licitacions i adjudicacions en els diaris oficials nacionals a què es refereixen el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 126 i el paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 138, s'entén que se satisfà el principi de publicitat mitjançant la publicació efectuada en el Diari Oficial de la Unió Europea i la inserció de la corresponent informació a la plataforma de la contractació a què es refereix l'article 309 o en el sistema equivalent gestionat per l'Administració Pública de la qual depengui l'entitat contractant.
Quant als seus efectes, compliment i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat accepteu el que l'article 20.2 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre.
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent per resoldre les qüestions litigioses que afectin la preparació i adjudicació d'aquests contractes tal i com es recull en l'article 21 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre.

 

B) CONTRACTES QUE NO ESTAN SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA.
L'adjudicació d'aquests contractes, que tenen igualment el caràcter de contractes privats, de conformitat amb l'article 175 de la Llei de Contractes, està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació . Aquest precepte, en l'apartat b), obliga a l'òrgan competent a l'aprovació d'unes instruccions internes en les quals es regulin els procediments de contractació per l'adjudicació dels contractes, de manera que quedi garantida l'efectivitat dels principis esmentats anteriorment.
Per això, i en compliment de l'esmentat article 175 de la Llei de contractes del sector públic, EMUCSA aprova les instruccions que a continuació es detallen, sent aquestes d'obligat compliment en l'àmbit intern de l'empresa pública. En les presents instruccions es regulen els procediments de contractació per l'adjudicació de contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, i es publicaran en el perfil de contractant de l'entitat.

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ:

1. De caràcter general.

01/01 E.M.U.C.S.A. per tal d'assegurar la transparència il'accés públic a la informació, difondrà a la seva pàgina d'Internet institucional integrada en la pròpia del MI Ajuntament de Cullera, (www.cullera.es) l'activitat contractual de la societat a efectes de donar compliment al que disposa l'article 42 de la Llei de contractes del sector públic.
1.2 El perfil de contractant de E.M.U.C.S.A. en matèria de contractació contindrà, entre altres, aquestes instruccions internes, anuncis d'informació prèvia, licitacions obertes o en curs i documentació relativa a aquestes, obertura d'ofertes, adjudicacions provisionals, adjudicacions definitives i models d'ajuda, i qualsevol altra informació útil que l'òrgan de contractació consideri oportú incloure.
03/01 E.M.U.C.S.A. vetllarà perquè es compleixin els principis recollits en l'article 175. a): publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
01/04 Així mateix, perquè quedi garantit el principi de confidencialitat, EMUCSA, sense perjudici de les disposicions relatives a la publicitat de l'adjudicació, no divulgarà la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, a els secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. Aquest mateix principi regeix, si s'escau, per les dades de caràcter personal, en compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.
1.5 El ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció d'aquests contractes, tal com es recull en l'article 21 de la Llei de contractes del sector Públic de 30 d'octubre de 2007.
01/06 Correspon a l'òrgan de contractació, per delegació, disposar dels fons necessaris per donar compliment als contractes concertats a l'empara d'aquestes instruccions, sempre que compti amb informe favorable de l'interventor de la societat acreditant la suficiència de crèdit.
2. Contractes menors (quantia inferior a 50.000 .- €).
2.1 Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros (IVA exclòs); podran ser adjudicats directament per EMUCSA a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.
2.2 Per a la tramitació dels contractes menors només serà necessària l'aprovació de la despesa per part de l'òrgan de contractació, previ informe emès per l'interventor social certificant l'existència de fons suficients i la incorporació al'expedient de la factura corresponent, emesa amb subjecció al RD 1496/2003, de 28 de novembre, a més en el contracte d'obres, serà necessari el pressupost i, si s'escau, el corresponent informe de supervisió.
S'ha de donar compte de la contractació al Consell d'Administració de la Societat i aquest a la Junta General en la primera reunió celebrada després de la contractació.
3. Contractes no subjectes a regulació harmonitzada de quantia superior a 50.000 .- €.
Per als contractes de quantia superior a 50.000 euros (IVA exclòs) l'òrgan de contractació elaborarà un plec en el qual s'establiran, si s'escau, les característiques bàsiques del contracte, les modalitats de recepció d'ofertes, la documentació, tant jurídica com tècnica que hagi de ser presentada juntament amb l'oferta, els aspectes susceptibles de negociació o els criteris d'adjudicació, el tractament de les ofertes desproporcionades quan així s'estableixi, la normalització del contracte, el règim de garanties, així com el compliment, efectes i extinció de els mateixos i qualsevol altre extrem que l'òrgan de contractació considerés necessari en funció del tipus de contracte.
Aquests plecs, un cop aprovats, seran part integrant del contracte i seran publicats a la pàgina d'internet EMUCSA (Www.cullera.es) per al seu coneixement i estudi.
Es distingeixen dos tipus de procediment en funció de la quantia del contracte:
3.1. Per obres, serveis i subministraments de quantia superior a la regulada per contractes menors (50.000 .- €. IVA exclòs) i no superior a 206.000 € (IVA exclòs).
Per a l'adjudicació d'aquests contractes es demanarà oferta almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte, sempre que això sigui possible. Podria contemplar l'excepció a la norma de concurrència, prèvia justificació raonada en l'expedient, per raons tècniques o artístiques, per motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusiva de l'objecte del contracte o altres. En l'expedient es deixarà constància de les invitacions cursades i de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig. L'adjudicació es realitzarà a l'oferta més avantatjosa en raó als criteris o aspectes susceptibles de negociació que s'hagin assenyalat en els plecs.
La perfecció del contracte es realitzarà amb l'acceptació de l'oferta per part de l'òrgan de contractació de EMUCSA.
3.2. Contractes d'Obres de quantia igual o superior a 206.000 € i no superior a 2.000.000 € (IVA exclòs).
3.2.1 Normes generals: S'ha d'utilitzar el procediment negociat amb publicitat.
La informació relativa al procediment s'inserirà en la pàgina d'internet de la mercantil (www.cullera.es) en la secció del Perfil de Contractant.
A més de la seva publicació en el perfil de contractant, l'òrgan de contractació podrà establir la seva publicació en premsa o Diaris oficials atenent les circumstàncies del contracte. Podrà així mateix acordar que l'import de les despeses d'aquests anuncis sigui de compte de l'adjudicatari.
3.2.2 Procediment d'adjudicació:
En el Plec de Condicions Particulars es determinaran els aspectes econòmics i tècnics que, en cada cas, hagin de ser objecte de la negociació amb les empreses i que determinaran l'adjudicació del contracte.

 

Així mateix, EMUCSA, d'existir suficient concurrència, i d'acord amb els criteris de selecció fixats en els plecs, preseleccionarà almenys a cinc empreses en els possibles oferents.
Entre les empreses preseleccionades l'òrgan de contractació podrà adjudicar o bé articular un procediment negociat amb aquests oferents preseleccionats per tal d'adaptar les seves ofertes als requisits indicats en els plecs, en la informació relativa al perfil de contractant, i, si s'escau , en els possibles documents complementaris per tal d'identificar l'oferta més avantatjosa.
En l'expedient es deixarà constància de la data de la publicació a la pàgina web i de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
La valoració de les ofertes en aquests contractes donarà lloc a una proposta d'adjudicació que s'elevarà a l'òrgan de contractació de EMUCSA, a qui li correspon decidir l'adjudicació del contracte que tindrà sempre el caràcter de definitiva.
La perfecció d'aquests contractes s'ha de fer amb la formalització d'aquest.
03/03 Contractes d'Obres de quantia superior a 2.000.000 € (IVA exclòs) i no superiors a la quantia fixada per a contractes d'obres sotmesos a regulació harmonitzada (SARA).
S'utilitzarà el procediment obert. Tant la convocatòria del procediment com l'adjudicació s'anunciarà a la pàgina d'internet de la societat, www.cullera.es, en la secció del Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació.
En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
3.4 Contractes de serveis compresos en les categories 17, 21, 22 i 27 de l'annex II de la Llei de contractes del sector públic.
Aquests contractes, sigui quina sigui la quantia, tenen la consideració de contractes no subjectes a regulació harmonitzada i es regiran pels procediments establerts en les presents instruccions internes amb la especialitat, quan la quantia d'aquests contractes sigui igual o superior a 206.000 euros:
Seran objecte d'adjudicació provisional per part de l'òrgan de contractació que, posteriorment, s'elevarà a definitiva en els terminis i en la forma assenyalada en l'article 135 de la Llei de contractes del sector públic. Les decisions que s'adoptin en els procediments d'adjudicació seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació en els supòsits, forma i terminis assenyalats en l'article 37 de la disposició legal abans indicada.
3.5 Els contractes urgents, independentment de la seva quantia, es tramitaran pel procediment de negociat amb publicitat indicant en els plecs la reducció de termini corresponent. En la tramitació de l'expedient es deixarà constància de la declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació degudament motivada.

 

L'òrgan de contractació podrà acordar el començament de l'execució del contracte encara que no s'hagi formalitzat aquest, sempre que s'hagi constituït la garantia definitiva.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Són, indistintament, el Sr Alcalde President d'MI Ajuntament de Cullera i el gerent de l asociedad que hauran de donar compte al Consell d'Administració de EMUCSA, ia la Junta General de la Societat de totes aquelles contractacions que es realitzin en el primer consell o junta que es celebrin.
> Per tant, seran el Sr President i el Gerent de la Societat, de manera solidari o indistint, els autoritzats per a signar qualsevol document necessari per formalitzar qualsevol contracte atorgat a l'empara de les presents instruccions.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
I. Els procediments regulats en aquestes instruccions es regiran pels preceptes continguts en elles i per contingut en els Plecs de Condicions Particulars de cada contracte.
II. Aquesta Instrucció entrarà en vigor el dia en què sigui aprovada per la Junta General de la societat ".

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31