Drets i defenses

 

DRETS I DEFENSES DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
QUI ÉS CONSUMIDOR O USUARI?

 La normativa de protecció als consumidors i usuaris part d'un concepte de consumidor o usuari que és una cosa diferent de la noció comuna del terme. Segons la legislació que protegeix els nostres drets, consumidor o usuari és tota persona que adquireix, utilitza o gaudeix algun producte o servei, sempre que ho faci corno destinatari final. Per exemple, qui compra una ampolla de suc per esmorzar és un consumidor i qui utilitza el transport públic per anar a la feina és un usuari. Si els productes o serveis són adquirits per persones o empreses per ser incorporats a processos de producció, transformació, comercialització o prestació de serveis a tercers, aquestes persones o empreses no són considerades legalment com a consumidors. Per exemple, qui compra fruita per menjar-és un consumidor.Quien compra fruita per fabricar confitura i vendre al seu establiment no és consumidor 

ELS NOSTRES DRETS BÀSICS

 A la Comunitat Autònoma Valenciana tenim reconeguts els nostres drets bàsics com a consumidors i usuaris en dues normes legals: la llei sobre l'Estatut de Consumidors i Usuaris, aprovada pel Parlament Valencià i la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovada per les Corts Generals.Els nostres drets bàsics com a consumidors i usuaris poden resumir de la manera següent:


 

 •     Dret a l'educació i formació en matèria de consum.

   
 •     Dret de representació, consulta i participació.

   
 •     Dret a una informació correcta.

   
 •     Dret a la protecció en situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió

   
 •     Dret a indemnització pels danys i perjudicis soferts.

   
 •     Dret a la protecció de la salut i de la seguretat.

   
 •     Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.

   

 Dret a l'educació i formació

 Perquè els nostres drets siguin efectius en la pràctica, els consumidors hem de tenir una adequada formació consumerista. l'educació i formació en matèria de consum permet una major llibertat i racionalitat en el consum de béns i en la utilització de serveis. Per això, el sistema educatiu ha incorporat l'educació de ¡consumidor com un contingut transversal a totes les matèries, àmbits i elements que formen part del procés formatiu de l'alumnat en edat escolar. A més, aquest dret s'estén al foment de la formació i educació dels consumidors de qualsevol edat.

 Dret de representació, consulta i participació

 El mitjà per estar representats, ser consultats i participar en les decisions que ens afecten és a través de les associacions de consumidors. Mitjançant elles els consumidors tenim major força i capacitat per reclamar, defensar-nos i exigir els nostres drets que individualment. Els poders públics estan obligats legalment a consultar amb les Associacions de Consumidors abans d'aprovar disposicions o normes legals sobre matèries que afectin directament als consumidors i usuaris. A més, les Associacions de Consumidors formen part activa dels Consells de Consum existents des de l'àmbit local fins l'europeu. Dret a la informació

Els consumidors i usuaris tenim dret a conèixer suficientment les veritables característiques dels productes o serveis que ens ofereixen. Per això, els fabricants, els comerciants i els proveïdors de serveis estan obligats legalment a proporcionar-mitjançant les etiquetes, els envasos, la presentació, la publicitat, els pressupostos, els fullets, etc. una informació veraç, eficaç i suficient sobre les característiques essencials dels productes o serveis.


 Dret a la protecció en situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió

 En moltes ocasions, els consumidors o usuaris podem trobem en una situació de debilitat respecte al productor, comerciant o proveïdor. Aquesta debilitat pot plasmar-se en determinades situacions d'inferioritat, de subordinació o, fins i tot, d'indefensió. La legislació sobre consum té com un dels seus objectius prioritaris la compensació de les situacions de debilitat relativa, prenent diverses mesures per suplir o equilibrar. Dret a la indemnització per danys i perjudicis

Els consumidors i usuaris tenim dret a ser indemnitzats pels danys i perjudicis que el consum de béns o la utilització de productes o serveis ens puguen causar. Generalment, per obtenir aquestes indemnitzacions és necessari acudir als Tribunals de Justícia. Aquest mètode, però, pot requerir temps i una sèrie de despeses, per la qual cosa s'ha creat un procediment més ràpid, barat i eficaç: el sistema arbitral de consum. Així mateix, l'Administració pot sancionar els fabricants o als proveïdors de serveis per les infraccions en matèria de consum que cometin, però no pot obligar-los a indemnitzar el consumidor.Les vies de defensa dels nostres drets

La millor forma d'evitar problemes consisteix a estar ben informat sobre els nostres drets i obligacions amb caràcter previ al consum d'un producte o l'ús d'un servei. Per això tenim a la nostra disposició les Associacions de Consumidors, les OMIC i les delegacions territorials de la Direcció General de Consum del Govern Valencià. Així mateix, és molt recomanable demanar, quan correspongui, un pressupost escrit i degudament desglossat amb anterioritat a la compra d'un producte o la prestació d'un servei. En tot cas, hem de demanar sempre el corresponent justificant, contracte o factura de l'operació realitzada així com, si s'escau, la garantia degudament segellada. Convé també que guardem la publicitat del producte o establiment. Dret a la protecció de la salut i la seguretat

Els productes o serveis no poden comportar riscos per a la salut o la seguretat, llevat dels usuals o reglamentàriament admesos en condicions normals o previsibles d'utilització. En tot cas, han de informar-nos de l'existència de riscos, de les seves conseqüències i de com evitar-los.
 Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials

 La tutela dels nostres legítims interessos econòmics i socials exigeix ​​que quan adquirim productes o serveis ho fem en condicions equitatives. Per això, entre altres qüestions, s'estableix que:

... L'oferta, promoció i publicitat dels productes i serveis no pot ser falsa o enganyosa.... Les clàusules dels contractes han de ser clares i establir un just equilibri entre les parts, estant prohibides les clàusules abusives, Els béns de naturalesa duradora han de tenir una garantia per escrit.


 DEFENSA

 Tots aquests documents hem de conservar durant un període de temps prudencial ja que poden ser necessaris quan hi hagi algun problema i són fonamentals per poder reclamar. Si en adquirir un producte o contractar la prestació d'un servei sorgeix algun problema, hem de, en primer lloc, informar-nos dels drets que tenim i, després, exposar directament la queixa i la nostra petició concreta davant l'establiment on es va adquirir el producte o davant qui va prestar el servei per intentar arribar a un acord amistós. Si no aconseguim arribar a un acord, convé reiterar la reclamació per escrit, de manera que quedi constància d'ella.Quan d'aquesta manera no s'aconsegueixi resoldre el problema satisfactòriament, tenim les següents opcions:1 .- Presentar una reclamació per la via administrativa.

2 .- Acudir al sistema arbitral de consum. 3 .- Acudir als tribunals de justícia.


 LA RECLAMACIÓ PER VIA ADMINISTRATIVA

 L'Administració pot sancionar a l'empresa o persona contra la qual reclamem si hi ha infracció d'alguna normativa administrativa i sempre després de seguir el procediment corresponent. No obstant això, l'Administració en cap cas pot exigir per la via administrativa el pagament als perjudicats dels danys i perjudicis soferts, resultat que només es pot aconseguir, a més de per acord, per les vies arbitral o judicial. La Adminitració, a través dels seus organismes encarregats de la defensa dels consumidors i usuaris si que podrà mediar entre les parts per resoldre el conflicte i complir les pretensions del consumidor.

Quin és el procediment per a realitzar una reclamació per via administrativa? Com a norma general, per interposar una reclamació per via administrativa cal presentar un escrit, com més aviat millor, exposant clarament el problema i el motiu de la reclamació i incorporant tots els justificants i documents que es tinguin i que puguin servir de prova. Podem fer un escrit específic per a la reclamació o, quan sigui possible, omplir un full de reclamacions. Aquest últim mètode resulta més senzill i recomanable.Com es tramita un FULL DE RECLAMACIONS? Tots els que comercialitzin béns o prestin serveis a la Comunitat Autònoma Valenciana (siguin persones físiques o jurídiques) tenen l'obligació de tenir a disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions d'acord amb el model reglamentàriament, establert. Quan demanem un full de reclamacions, se'ns ha de subministrar de forma immediata en el mateix lloc en què la demanda o en el lloc identificat com d'informació o atenció als clients, sense remetre'ns a altres dependències distants del lloc en què s'hagin produït els fets. Si no hi ha en aquests llocs fulls de reclamacions o no se'ns faciliten, podem presentar la reclamació pel mitjà que considerem més adequat, fent constar la inexistència de fulls de reclamacions o la negativa a facilitar, fets que poden ser sancionats amb multa per la Administració. Els fulls de reclamacions consten de 3 còpies autocopiables: Una blanca, l'original, que remetrem al costat de tota la documentació que calgui per aclarir els diversos extrems de la reclamació (especialment les factures) a una OMIC oa un Delegació Territorial de la Direcció General de Consum del Govern Valencià. Així mateix, podem anar amb ella a una Associació de Consumidors perquè li doni el tràmit oportú. ... Una verd, que hem de guardar en el nostre poder com a justificant de la nostra reclamació. ... Una rosa, que lliurarem al comerciant o prestador del servei. Per emplenar el full de reclamacions farem constar el nostre nom, domicili, DNI i les altres dades que consten en l'imprès. En tot cas, han de quedar clars els fets que motiven la queixa i la data en què aquesta es formula. Una vegada farcida, el comerciant o prestador de] servei pot fer constar les consideracions que consideri oportunes en el lloc reservat per a això en el mateix full de reclamacions.


 EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

 Quines són les CARACTERÍSTIQUES del sistema arbitral de consum? El sistema arbitral de consum és una via extrajudicial, ràpida, eficaç i econòmica que permet resoldre amb caràcter vinculant i executiu els desacords dels consumidors i usuaris amb els venedors o prestadors de serveis:    
És un sistema ràpid, ja que la resolució s'ha de dictar en el termini màxim de 4 mesos des de la designació del Col.legi Arbitral.

    
És un sistema eficaç, que resol les qüestions mitjançant una resolució arbitral, anomenada laude, sense necessitat de recórrer a la via judicial.

    
És un sistema econòmic, gratuït per a les parts, excepte en alguns casos la pràctica de peritatges.

    
És un sistema voluntari, ja que ambdues parts s'adhereixen lliurement al mateix per quedar vinculades a les resolucions.

    
És un sistema executiu, perquè els laudes són d'aplicació obligatòria 
 Quin és el DISTINTIU del sistema arbitral de consum?

 Si l'empresari o el professional s'adhereix al sistema arbitral de consum podrà exhibir aquest distintiu oficial, que indica l'oferta d'una garantia afegida als serveis que presta habitualment. Per als consumidors aquest símbol ens suposa una garantia de resoldre ràpidament els desacords que puguin produir-se amb l'empresa adherida al sistema arbitral.

Què QÜESTIONS estan EXCLOSES de l'arbitratge de consum?

Com és lògic, les que no entren dins l'àmbit del consum. Per exemple, les qüestions laborals o les de tipus familiar, les que no comptin amb la intervenció d'un consumidor o usuari (que, recordem, ho és tot el que adquireix, utilitza o gaudeix algun producte o servei com a destinatari final del mateix) davant a qui produeix o comercialitza un bé o un servei en l'àmbit d'una activitat empresarial o professional, les qüestions sobre les quals hagi recaigut resolució judicial ferma i definitiva, llevat dels aspectes derivats de la seva execució, els assumptes sobre els quals les parts no tinguin poder de disposició o els drets que legalment són irrenunciables, les qüestions en què, d'acord amb les lleis, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal per representar i defensar als que no puguin actuar per si mateixos i quan concorrin les circumstàncies d'intoxicació, lesió o mort o quan hi hagi indicis racionals de delicte.


 

Quina és la TRAMITACIÓ que se segueix a través de la via arbitral de consum?

 Els consumidors tenim dret a presentar, personalment oa través d'una Associació de Consumidors la sol.licitud d'arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum corresponent. És aconsellable fer-ho de la mà d'una Associació de Consumidors ja que les principals associacions compten amb professionals del Dret que s'encarreguen de concretar en detall els termes de la sol.licitud. Un cop rebuda i acceptada la sol licitud, la Junta Arbitral tramita la sol.licitud d'arbitratge comunicant al reclamat:    
Si l'empresari no es troba adherit al sistema arbitral, té 15 dies per acceptar-la o rebutjar-, en el cas que no accepti la via arbitral o que no contesti en el termini establert s'arxiva el procediment i ens queda només el recurs a la via judicial.    
Quan el reclamat estigui adherit al sistema arbitral, l'arbitratge es formalitza automàticament amb la presentació de la sol licitud d'arbitratge. La Junta Arbitral designa un Col.legi Arbitral específic format per tres membres: Un president, designat entre el personal al servei de les administracions públiques que sigui llicenciat en Dret, un representant dels consumidors (Quan la reclamació es formuli a través d'una Associació de Consumidors , la Junta Arbitral designa com a àrbitre al representant designat per la mateixa), i un representant dels sectors empresarials: (Si l'empresari forma part d'una Associació Empresarial, es nomena àrbitre al designat per la mateixa).    
En el termini màxim de 3 mesos s'ha de donar audiència de caràcter privat a les parts, que pot ser verbal o escrita, presentant les parts els documents i al.legacions que considerin necessàries. En el tràmit d'audiència el Col.legi Arbitral pot intentar la conciliació entre les parts. Així mateix, el Col.legi Arbitral pot acordar la pràctica de les proves pertinents. El laude, que es decideix per majoria de vots del Col.legi Arbitral, té caràcter vinculant per les parts i produeix efectes idèntics a la cosa jutjada.
 L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA

Què RESULTATS podem aconseguir a través de la via judicial?


 Podem demanar a l'òrgan judicial que atengui en la sentència pretensions de caràcter molt variat. Entre altres, cal ressaltar es següents: La prestació del servei o l'obtenció del producte que s'hagin contractat o la restitució del preu abonat, la reparació dels danys o perjudicis ocasionats, l'anul • lació d'una clàusula abusiva continguda en un contracte, el compliment de l'ofert per la publicitat. 


 Quin és el COST de la via judicial?

 A més de les despeses d'advocat i procurador, cal preveure possibles despeses d'altres professionals, per exemple perits. Cal tenir en compte també que el que perdi el litigi, a més d'haver de pagar les despeses pròpies pot ser condemnat al pagament de les costes judicials, que inclouen les despeses de l'advocat i del procurador de l'altra part quan sigui legalment obligatòria la seva intervenció així com els dels perits que hagin intervingut en el judici. Alguns ciutadans tenen dret al benefici d'assistència jurídica gratuïta. És el cas dels que acreditin uns ingressos familiars per unitat familiar, incloent-hi tots els conceptes, inferiors al doble del salari mínim interprofessional. Amb caràcter excepcional pot concedir aquest dret als quals, per circumstàncies familiars de diversos tipus, tinguin uns ingressos no superiors a quatre vegades l'import del salari mínim interprofessional. Aquest benefici, que es demana al Col.legi d'Advocats, inclou, entre altres, els següents conceptes:

 

 •     Assessorament i orientació gratuïts previs al procés.

   
 •     Defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan siguin necessàries.

   
 •     Exempció del pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.

   
 •     Assistència gratuïta de perits.

   
 •     Diverses reduccions i / o exempcions en documents notarials i registrals.

   
 •     Les Associacions de Consumidors gaudeixen del benefici de justícia gratuïta quan es tracti de protegir els drets dels consumidors i usuaris que tinguin relació directa amb productes o serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

   

 Quins són els TIPUS DE JUDICIS SEGONS LA SEVA QUANTIA?

 En l'actualitat cal distingir quatre tipus de judicis declaratius ordinaris en funció de la quantia del litigi:1 .- Judici verbal, per demandes de quantia fins a 3.000 euros. No és preceptiva la intervenció d'advocat ni procurador, encara que és aconsellable l'assessorament d'un advocat per acudir a aquest tipus de judicis, donada la complexitat dels tràmits judicials.2.-Judici monitori, per demandes de quantia fins a 30.000 euros. És preceptiva la intervenció d'advocat, però no de procurador.3.-Judici de menor quantia, per demandes de valor des de 4808'09 fins 961.619 '36 euros., Així com les demandes la quantia no es pugui determinar. És preceptiva la intervenció d'advocat i de procurador. Podem accedir a la via judicial individualment com contractants enfront del productor o subministrador. Si així ho fem, hem de tenir en compte que podem trobar-nos en una posició de debilitat enfront de l'altra part, ja que poden ser empreses que comptin amb equips especialitzats d'assessorament jurídic.
La possible situació de desequilibri desapareix si acudim a la via judicial a través d'una Associació de Consumidors, les principals associacions de consumidors disposen de serveis d'assessoria jurídica amb àmplia experiència en la defensa tant dels problemes individuals com col.lectius dels consumidors.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30